Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Inwestycje - UE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

Wydarzenia ostatnich dni skłaniają wszystkich do refleksji nad tym, co będzie dalej i jak możemy pomóc w przetrwaniu tego trudnego dla nas czasu. Jako włodarz tej Gminy, czuję się zobowiązana do pomocy przede wszystkim tym, którzy w wyniku pandemii finansowo ucierpieli najbardziej, czyli przedsiębiorcom.

Jednak decyzje te muszę podejmować  rozważnie, przy uwzględnieniu możliwości prawnych oraz wnikliwie analizując możliwości finansowe Gminy. Cały czas musimy pamiętać też o tym, że coraz gorszą sytuację gospodarczą na świecie dotkliwie odczują też w swoich budżetach gminy.

Odpowiadając na zapytania o zaniechanie poboru podatków, informuję, że niestety, w obecnym czasie i na mocy obowiązujących obecnie przepisów, samorząd nie ma podstaw prawnych do zaniechania poboru podatkowych i cywilnoprawnych należności stanowiących dochody budżetu gminy.

Dlatego, mając na uwadze powyższe, został przygotowany pakiet rozwiązań dla osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nowe Miasteczko, w ramach którego proponujemy:

 1. możliwość odroczenia do końca października 2020 roku podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych (odroczenie możliwe będzie na pisemny wniosek przedsiębiorcy; każdy wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie);
 2. możliwość rozłożenia na raty lub umorzenia płatności czynszów za dzierżawę gruntów na potrzeby działalności gospodarczej (ulga możliwa będzie na pisemny wniosek przedsiębiorcy; każdy wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie);
 3. możliwość zawieszenia płatności czynszów za wynajem lokali użytkowych w związku z prowadzoną działalnością na czas, kiedy nie będzie prowadzona w nich działalność (na pisemny wniosek przedsiębiorcy; każdy wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie);
 4. możliwość odroczenia, do końca października 2020 roku, terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (odroczenie możliwe będzie na pisemny wniosek przedsiębiorcy; każdy wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie);
 5. możliwość przesunięcia terminu płatności należności za zajęcie pasa drogowego (odroczenie możliwe będzie na pisemny wniosek przedsiębiorcy; każdy wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie);
 6. możliwość odroczenia, do końca października 2020 roku, płatności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków (odroczenie możliwe będzie na pisemny wniosek przedsiębiorcy; każdy wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie).

 

Ponadto, do końca roku 2020 (na indywidualny wniosek) nie będą pobierane należności z tytułu:

 1. ekspozycji reklam na gruntach gminnych (nie dotyczy pasa drogowego);
 2. ekspozycji reklam na budynkach będących własnością gminy;
 3. ekspozycji towaru na gruntach komunalnych;
 4. dzierżawy gruntów gminnych pod ogródki gastronomiczne;
 5. opłat za zajęcie gruntu na organizację zaplecza budowy (nie dotyczy pasa drogowego).

 

Z wyrazami szacunku                                                                                     

        /-/ Danuta Wojtasik