Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Inwestycje - UE

Przyznawanie ulg reguluje obowiązująca Uchwała NR XLI/268/2010 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 września 2010 r.w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nowe Miasteczko lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) należnościach pieniężnych – rozumie się przez to kwotę główną zobowiązań mających charakter cywilnoprawny, odsetki za zwłokę, koszty postępowania sądowego
i egzekucyjnego, według stanu na dzień złożenia wniosku;

2) dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

3) wierzycielu – rozumie się przez to Gminę Nowe Miasteczko oraz jej jednostki podległe, w tym Urząd Miejski Nowe Miasteczko;

4) przedsiębiorcy – rozumie się przez to wszystkie kategorie podmiotów zaangażowanych w działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej tych podmiotów i źródeł ich finansowania;

5) uldze – rozumie się przez to umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Nowe Miasteczko lub jej jednostkom podległym.

 

W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006r.). Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi Rozporządzenie wymienione w ust. 1. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega kumulacji z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną
w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych oraz z każdą pomocą inną niż de minimis otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych.W celu uzyskania pomocy, o której mowa w § 3 ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy, zaświadczeń
i oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) i informacji wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegającysię o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53,poz. 311).

Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny mogą być na wniosek dłużnika w całości lub w części umarzane, ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym w szczególności jeżeli:

 

1) dłużnik – osoba fizyczna nie jest w stanie uiścić należności ze względu na wysokość dochodów oraz zagrożenie dla egzystencji dłużnika i osób będących na jego utrzymaniu wywołane: ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą dłużnika lub członka jego rodziny, sieroctwem, potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietnością, alkoholizmem, narkomanią, gdy w rodzinie są małoletnie dzieci, klęską żywiołową lub ekologiczną, zdarzeniem losowym lub sytuacją kryzysową.

2) dłużnik – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która znalazła się w przejściowej trudnej sytuacji ekonomicznej.

W szczególności ważny interes dłużnika (zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych) uzasadniający przyznanie ulgi może dotyczyć trudnej sytuacji finansowej wywołanej epidemią choroby covid-19.

Zatem wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać informacje dotyczące wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 6 ust 1 uchwały, opis aktualnej sytuacji finansowej oraz wszelkie inne okoliczności uzasadniające składany wniosek. Ponadto do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.

 

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Jednakże aby usprawnić
i przyśpieszyć proces oceny wniosku prosimy o przygotowanie wniosku z uwzględnieniem następujących zaleceń:

- z wniosku powinno wynikać o jaką ulgę ubiega się wnioskodawca (umorzenie, odroczenie terminu płatności czy rozłożenie na raty),

- we wniosku trzeba dokładnie opisać należność, której ma dotyczyć ulga – trzeba wskazać kwotę należności, tytuł z którego należność wynika oraz okres, za który została naliczona (w przypadku zobowiązań o charakterze ciągłym lub okresowym),

- jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą powinien wskazać formę oraz przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej oraz podać numer NIP,

- we wniosku należy podać okoliczności uzasadniające udzielenie ulgi (o których mowa
w w/w uchwale), a do wniosku można złączyć dokumenty lub oświadczenia, które te fakty potwierdzają,

- osoby fizyczne ubiegające się o udzielenie ulgi powinny złożyć oświadczenie o ich sytuacji rodzinnej i majątkowej,

- wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą powinni we wniosku wykazać, że znaleźli się trudnej sytuacji ekonomicznej (np. na skutek epidemii covid-19) i przedłożyć dokumenty lub oświadczenia (np. oświadczenie o wielkości spadku obrotów gospodarczych w okresie po 1 stycznia 2020 r, do oświadczenia proszę dołączyć wydruk
z podatkowej księgi przychodów i rozchodów, za okres analogicznych miesięcy wskazanych w oświadczeniu, potwierdzony przez księgowość firmy itp.), które ten fakt potwierdzą,

- wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą powinni załączyć do wniosku dokumenty związane z udzieloną pomocą publiczną, o których mowa powyżej (formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, oświadczenie
o otrzymaniu pomocy de minimis, oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis).

[Wnioskodawca może posłużyć się wzorami, które można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego.]

W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, organ lub osoba uprawniona wymieniona w § 9 uchwały wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.

Warunkiem udzielenia pomocy jest brak zaległości finansowych wobec Gminy
Nowe Miasteczko na dzień 31.12.2019 r.

 ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

WNIOSEK o ulgę

OŚWIADCZENIE majątkowe - osoby fizycznej

OŚWIADCZENIE o nieotrzymaniu pomocy

OŚWIADCZENIE o spadku dochodów

OŚWIADCZENIE otrzymanie pomocy de minimis

Formularz informacji o pomoc de minimis