Przegląd artykułów Gmina

Formularz zgłoszenia odczytu stanu wodomierza

Wniosek - zezwolenie na alkohol gastronomia

Wniosek - zezwolenie na alkohol sklepy

Wniosek - zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu

Wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy

Wniosek o wpis do CEIDG założenie, zawieszenie, wznowienie i zakończenie działalności gospodarczej

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

WNIOSEK O WYDANIE PAKIETU KOPERTA ŻYCIA

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI

INDYWIDUALNE ZGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZAMKNIĘCIA DOPŁYWU WODY NA CZAS WYKONYWANIA PRAC REMONTOWYCH W BUDYNKU

ZGŁOSZENIE AWARII KANALIZACJI, WODOCIĄGU

ZLECENIE EKSPERTYZY WODOMIERZA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY w projekcie „MOBILNE CENTRUM SENIORA NA WZGÓRZACH DALKOWSKICH”

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne