Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Przegląd artykułów Gmina

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko

 

Zawiadamia  o obowiązku właścicieli nieruchomości, które nie są wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

W przypadku nie wykonania obowiązku,  Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko Zobowiązany jest do wydania decyzji administracyjnej nakładającej na właściciela nieruchomości obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy.

Wykonywanie decyzji, podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ponadto osoby, które nie wykonują tego obowiązku, podlegają karze grzywny, a postępowanie w sprawie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta

/-/ Danuta Wojtasik